Privatumo politika

Ⅰ SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Airwave Lietuva“, veikiančios adresu Ozo g. 10, 08200 Vilnius, elektroninis paštas info@airwave.lt, ir kurios įmonės kodas yra 302773835 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.airwave.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://www.airwave.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Airwave Lietuva“.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

5.1 Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

5.2 Asmens  duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.3 Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

5.4 Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

5.5 Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;

5.6 Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

5.7 Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 

5.8 Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

5.9 Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

5.10 Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.

8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:

9.1 Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;

9.2 Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;

9.3 Įsigyjate Įmonės teikiamas paslaugas;

9.4 Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;

9.5 Teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;

9.6 Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimo skyriumi;

9.7 Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.

10. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: info@airwave.lt.

Ⅱ SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, KATEGORIJOS IR TEISINIS PAGRINDAS

11. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis. Žemiau pateikiami asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

11.1. Remiantis Jūsų prašymu, imtis priemonių iki sutarties sudarymo arba įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį:

11.1.1. klausimų ir prašymų tvarkymo tikslais – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, bendravimo duomenis;

11.1.2. prekių pardavimo ar paslaugų teikimo tikslu – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su prekėmis ir paslaugomis, ryšių duomenis;

11.1.3 atsiskaitymo tikslais – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, banko duomenis, duomenis, susijusius su produktais ir paslaugomis;

11.1.4 teisinių reikalavimų rengimo, pateikimo ir gynimo tikslu – Įmonėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kontaktiniai duomenys, banko duomenys, duomenys, susiję su prekėmis ir paslaugomis, bendravimo duomenys.

11.2 Norint įvykdyti Įmonės teisinius įsipareigojimus:

11.2.1 buhalterinės apskaitos ir mokestinių prievolių vykdymo tikslu, įskaitant originalius apskaitos dokumentus ir apmokestinimo požiūriu reikšmingus dokumentus – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, banko duomenis, duomenis, susijusius su prekėmis ir paslaugomis;

11.2.2 informavimo ir ataskaitų teikimo pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymo tikslu – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su produktais ir paslaugomis.

11.3 Remiantis teisėtu Įmonės interesu:

11.3.1 remiantis Įmonės teisėtu interesu analizuoti klientų pasitenkinimą produktais, paslaugomis ir klientų aptarnavimu bei plėtoti produktų portfelį, paslaugas ir klientų aptarnavimą – siekiant analizuoti ir plėtoti produktų portfelį, paslaugas ir klientų aptarnavimą – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su produktais ir paslaugomis, ryšių duomenis;

11.3.2 remiantis Įmonės teisėtu interesu rengti savo ūkinės veiklos analizes ir ataskaitas – ūkinės veiklos analizių ir ataskaitų rengimo tikslu – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, duomenis, susijusius su produktais ir paslaugomis;

11.3.3 remiantis Įmonės teisėtu interesu rengti, teikti ir ginti ar disponuoti teisiniais reikalavimais – teisinių ieškinių rengimo, pateikimo, gynimo ir disponavimo tikslais – Įmonėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kontaktiniai duomenys, banko duomenys, duomenys, susiję su prekėmis ir paslaugomis, komunikacijos duomenys;

11.3.4 remiantis Įmonės teisėtu interesu vykdyti tiesioginę produktų ar paslaugų, panašių į parduodamą prekę ar paslaugą, rinkodarą Elektroninių ryšių įstatyme nustatytomis sąlygomis – Įmonė tvarko Jūsų elektroninių kontaktų duomenis, skirtus į parduodamą prekę panašių produktų ar paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslu arba paslauga ir ją lydinti profilio analizė.

11.4 Remiantis jūsų sutikimu:

11.4.1 Siekdami persiųsti jūsų paraiškas Įmonei, perpardavimo ir diegimo partneriui išspręsti, jei Jūsų prašymas yra susijęs su mažmenine prekyba – Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su produktais ir paslaugomis, ryšių duomenis;

12. Tiesioginės Įmonės produktų ir paslaugų rinkodaros ir susijusios profilio analizės tikslais – su Jūsų sutikimu Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su produktais ir paslaugomis, ryšių duomenis.

SKYRIUS KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

13. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

13.1 Asmenys, teikiantys Įmonei apskaitos paslaugas;

13.2 Asmenys, teikiantys el. sąskaitų faktūrų išrašymo ir finansinės programinės įrangos paslaugas Įmonei;

13.3 Asmenys, teikiantys mokėjimo paslaugas Įmonei;

13.4 Asmenys, teikiantys Įmonei pašto ir ryšių paslaugas;

13.5 Asmenys, teikiantys Įmonei analizės ir rinkodaros paslaugas;

13.6 Asmenys, teikiantys Įmonei teisines paslaugas;

13.7 Asmenys, teikiantys Įmonei skolų išieškojimo paslaugas;

13.8 asmenys, kurie tvarko asmens duomenis tiesiogiai pavaldūs Įmonei arba įgaliotam duomenų tvarkytojui;

13.9 Įmonės prekių perpardavėjai ir montavimo partneriai;

13.10 asmenys, kuriems Įmonė perleido savo reikalavimus.

14. Vykdant teisės aktų reikalavimus, Įmonė gali būti įpareigota atskleisti Jūsų asmens duomenis viešojo sektoriaus institucijoms, kurios pagal teisės aktus gali gauti asmens duomenis, susijusius su konkrečiu prašymu (pavyzdžiui, Duomenų apsaugos inspekcijai, teismams, antstoliams ir kt. ). Minėtos viešojo sektoriaus institucijos nėra laikomos gavėjomis, tačiau jos tvarko atitinkamus duomenis vadovaudamosi galiojančiais duomenų apsaugos reglamentais pagal tvarkymo tikslus.

15. Įmonė atskleidžia ir (arba) perduoda jūsų asmens duomenis kiekvienam konkrečiam gavėjui tik tada, kai tai būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

16. Įmonė neperduoda jūsų asmens duomenų trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.

17. Su asmens duomenų gavėjų sąrašu galima susipažinti per Įmonės klientų aptarnavimo tarnybą tiek, kiek gavėjo duomenys nėra konfidencialūs arba Įmonės verslo paslaptis.

SKYRIUS KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

18. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

19. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

SKYRIUS AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI IR PROFILIAVIMAS

Įmonė nepriims sprendimų dėl Jūsų, remdamasi vien automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, ir kurie sukels teisinių pasekmių Jums arba turės Jums panašią reikšmingą įtaką.

SKYRIUSJŪSŲ PAREIGOS

20. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

SKYRIUS JŪSŲ TEISĖS

21. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

22. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

22.1 Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt

23. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.

23.1 Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt

24. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

24.1 Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt.

25. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

25.1 Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt

26. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

26.1 Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt

26.2 Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt

VIII.SKYRIUS INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

27. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. 

28. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

29. Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

30. Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;

31. Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;

32. Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintas funkcijas;

33. Tiksliniai slapukai: Įmonė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įmonės teikiamos paslaugos, dominančios konkrečius vartotojus. 

34. Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

35. Internetinėje svetainėje https://www.airwave.lt/ naudojami šie slapukai:

TipasSlapuko pavadinimasPaskirtisDomenasGaliojimo terminas
Analitinis__gaNaudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje
https://www.airwave.lt/ 
2 metai
_gatNaudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.1 minutė
_gidNaudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.1 diena
FunkcinisdisplayCookieConsentNaudojamas slapukų sutikimo lango rodymo funkcijai.1 metai
Trečiųjų šalių1P_JARNaudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.1 mėnuo
CONSENTNaudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.17 metų
NIDNaudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.6 mėnesiai
_GRECAPTCHANaudojamas Google, statistiniais tikslais.6 mėnesiai
__Secure-3PAPISIDNaudojamas sukurti vartotojui aktualų turinį svetainėje, remiantis vartotojo pasirinkimais.2 metai
__Secure-3PSIDNaudojamas sukurti vartotojui aktualų turinį svetainėje, remiantis vartotojo pasirinkimais.2 metai
__Secure-3PSIDCCNaudojamas sukurti vartotojui aktualų turinį svetainėje, remiantis vartotojo pasirinkimais.1 metai

36. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

37. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. 

38. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

39. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

40. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

42. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. 

43. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

44. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

45. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

46. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

47. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@airwave.lt

48. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2021 m. rugpjūčio 11 d.