SERVISAS

DEFEKTINIO AKTO FORMA

Midea klaidų kodai
Atsisiųsti
Daikin klaidų kodai
Atsisiųsti
Kaip patikrinti klaidų kodus Daikin
Atsisiųsti

Serviso kontaktai : +370 (697) 59109; +370 (686) 07195 dalys@airwave.lt; servisas@airwave.lt

UAB „Airwave Lietuva“ garantijos suteikimo sąlygos

Garantija įsigalioja ir galioja:

 • Jei įrangos montavimo ir paleidimo-derinimo darbus atliko licencijuota įmonė;
 • Jei įranga sumontuota laikantis gamintojo ir teisės aktų nustatytos tvarkos bei reikalavimų,

Garantija netaikoma:

 • Jei įrangai bent kartą per kalendorinius metus nebuvo atliktas privalomasis techninis aptarnavimas ir nepateikiamas tai įrodantis dokumentas su techninį aptarnavimą atlikusios atestuotos įmonės patvirtintais parašais;
 • Jei įranga buvo transportuota nesilaikant gamintojo reikalavimų;
 • Jei gedimas atsirado dėl Force Majeure aplinkybių (griaustinis, gaisras ir kt.);
 • Jei nebuvo laikomasi saugaus ir tinkamo įrangos montavimo, eksploatavimo ir priežiūros reikalavimų, Pirkėjas Prekes naudoja ne pagal įprastinę paskirtį, eksploatuoja įrangą remontuojamuose, rekonstruojamuose, nebaigtose statyti ar neatiduotuose eksploatuoti pastatuose;
 • Jei įrengimas sugadintas dėl ne nuo gamintojo priklausančių veiksnių;
 • Jei Pirkėjas, pastebėjęs Prekių trūkumus, toliau naudojasi Prekėmis;
 • Jei Pirkėjas Prekę savo nuožiūra papildė, modifikavo arba kitaip pakeitė įrenginio gamyklinę konstrukciją;
 • Jei Prekės arba Prekės dalių serijiniai numeriai arba žymėjimo lipdukai yra sugadinti, pakeisti, arba pašalinti;
 • Jei įvyko elektros įtampos svyravimai (per žema įtampa, arba viršįtampis);
 • Jei įrenga pažeista mechaniškai, taip pat dėl naudojimo agresyvioje aplinkoje;
 • Jei įranga yra nesumontuota, ar išmontuota, dėl ko nėra galimybės fiziškai patikrinti montavimo kokybės;
 • Montavimo darbams;
 • Natūraliai besidėvinčioms dalims (filtrai).

Garantija neapima:

 • Įrenginio valymo ir periodinio techninio aptarnavimo;
 • Naudotojo (Pirkėjo) mokymo;
 • Įrangos keitimo, modifikavimo keičiantis eksploatavimo sąlygoms;

Garantiniu atveju būtina pateikti šią dokumentaciją:

 • Pirkimo PVM sąskaitą-faktūrą;
 • Serijinį įrenginio numerį ir tikslų modelio pavadinimą;
 • Užpildytą defektinį aktą.

Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Šį garantija galioja tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti ir sumontuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei įrenginys parduodamas arba montuojamas užsienio šalyse, tokiu atveju garantija netaikoma. 

Garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neatnaujinamas.

Garantinio įsipareigojimo vykdymo tvarka ir taisyklės

Pardavėjas pateikia Prekes, įpakuotas į tarą, atitinkančią gamintojo šalies standartus. Kartu su Prekėmis perduodama ir visa su Prekėmis susijusi dokumentacija (vartojimo instrukcijos ir pan.).

Pirkėjas, priimdamas Prekes, privalo patikrinti jų atitikimą Sutarčiai, t.y. Prekių kokybę, asortimentą, komplektiškumą. Pardavėjas neatsako už Prekių trūkumus ar neatitikimus Sutarčiai, jeigu jie buvo akivaizdūs ir normaliai atidus Pirkėjas juos galėjo pastebėti Prekių priėmimo momentu. Tuo atveju, jeigu Prekių priėmimo momentu negalima patikrinti Prekių atitikimo Sutarčiai dėl to, kad Prekės yra supakuotos, tai pretenzijos dėl akivaizdaus Prekių neatitikimo Sutarčiai gali būti reiškiamos ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių priėmimo.

Garantinio įsipareigojimo vykdymo tvarka ir taisyklės

Pirkėjas yra pilnai atsakingas už sugedusio ar netinkamai veikiančio įrenginio gedimo nustatymą ir Pardavėjo informavimą. Šalys susitaria, kad nustačius, jog parduodamas produktas turi defektų, atsiradusių dėl gamintojo kaltės, Pardavėjas pateiks Pirkėjui vietoje defektuotos detalės naują detalę, jei reikiamą detalių kiekį Pardavėjas turi savo sandėlyje ar kitais būdais pašalins gedimą. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi reikiamo detalių kiekio savo sandėlyje, jis įsipareigoja šias trūkstamas detales pristatyti per įmanomai trumpiausią protingą terminą. Pardavėjui pateikus naują detalę Pirkėjui, Pirkėjas yra atsakingas už defektuotos detalės išmontavimą, jos pristatymą Pardavėjui bei naujos detalės sumontavimą. Šalys aiškiai susitaria, kad už defektuotos detalės ar įrenginio pristatymą Pardavėjui, naujos detalės pasiėmimą iš Pardavėjo, defektuotos detalės išmontavimą ir naujos detalės sumontavimą bei kitus defektų šalinimo veiksmus (išskyrus naujos detalės kainą) savo lėšomis atlieka Pirkėjas, o Pardavėjas neturi pareigos kompensuoti šias Pirkėjo išlaidas;

DEFEKTINIO AKTO FORMA